Disclaimer

De informatie opgenomen op deze website wordt uitsluitend ter beschikking gesteld voor algemene informatiedoeleinden. Via deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als juridisch, financieel, fiscaal of ander advies. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Confida aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit enig rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de website of van de op of via de website verkregen informatie.
Hoewel Confida alle redelijke inspanningen levert om ervoor te zorgen dat de informatie die u op deze website aantreft correct is op het moment van opname, belet dit niet dat er zich op deze site onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden, en dit zal geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Confida.
Informatiebronnen van derden waarnaar op deze website verwijzingen zijn opgenomen, worden niet door Confida gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Het opnemen van verwijzingen naar informatiebronnen van derden houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in vanwege Confida  met of van deze informatiebronnen of van hun inhoud.  Confida aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, volledigheid, duidelijkheid en/of relevantie van deze informatiebronnen.
Confida is evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen van de website, voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien de fout onder Belgisch recht als “zware fout” gekwalificeerd zou worden, of door virussen of soortgelijke verstorende elementen. Verder is Confida niet aansprakelijk voor de elektronische communicatie via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties.
U kunt ons contacteren via deze website of via een andere weg, maar u dient er rekening mee te houden dat zo'n contactname niet automatisch betekent dat u cliënt bent of zal worden van Confida. Wij aanvaarden cliënten enkel na daarover uitdrukkelijke schriftelijke afspraken te hebben gemaakt en op basis van onze algemene voorwaarden welke steeds van toepassing zijn.
Door onze website te raadplegen gaat u ook uitdrukkelijk akkoord met onze algemeen voorwaarden en privacyverklaring (beiden beschikbaar op onze website). Indien u bij het lezen van deze teksten niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van onze website en/of dienstverlening.